ادبیات امروز از «آدم» فاصله گرفته
محمود دولت‌آبادی: مدام مورد هجمه بودم، اما صلح همیشه در دستورکار فکری من بوده‌.