دعواهای ادبی!
از «گابریل گارسیا مارکز» و «ماریو بارگاس یوسا» تا «چارلز دیکنز» و «هانس کریستین اندرسن».