۱۲ شعرِ ایرانی در هنرِ روز
«آوازهای ممنوع از اسماعیل خویی، محمود فلکی، پیرایه یغمایی، و رباب محب و...»