همه‌ی اقتباس‌های خاطره‌انگیز سینما از قصه‌های نوجوانان
قصه‌های مجید ما و آن شرلی با موهای قرمز آن‌ها.