قول چاپ کتاب در مقابل معرفی چند شاعر به ناشر!
برخی از مراکز نشر به شاعران در قبال معرفی چند نفر که می‌خواهند کتاب چاپ کنند، قول نشر یک یا دو کتاب کوچک رایگان را می‌دهند.