کتابت را بنویس
روایت پاموک از ماموریت مشترکش با «آرتور میلر» و «هارولد پینتر» و وضعیت آزادی بیان در ترکیه.