من... تو را... دوست...
دعوت به خواندن داستان «هیوا» با ترجمه‌ی منصور پیروتی.