دردهای گلسرخی تا شاملو و زخم‌هایش
خاطرات مدیر انتشارات مازیار از سانسور.