شاگردانی که معرف استاد شدند!
گاهی به فراز و فرودهای استعدادیابی از نیما تا ما.