کدام کتاب‌ها، نویسنده‌ها و ناشر‌ها بیشتر استقبال شدند؟
طرح تابستانه‌ی کتاب با فروش ده‌میلیارد تومانی پایان یافت.