لب‌های دوخته
دعوت به خواندن داستانی از ابوتراب خسروی.