قلندری با روحیه‌ی خیام‌وار
شاملو به روایت دولت‌آبادی و کریمی حکاک.