جایزه‌ی ادبی واو
فراخوان چهاردهمین دوره‌ی آثار داستانی متفاوت سال.