نویسنده برای نوشتن، نیاز به سرمایه دارد
گفت‌وگو با نویسنده‌ی «مرد زنجبیلی»، «تابستان غم‌انگیز ساموئل اس» و «سعادت ددمنشانه‌ بالتازار بی».