نشستی برای «آسیب‌شناسی ادبیات داستانی»
با حضور محمد ‌طلوعی و مهسا محب‌علی روز چهاردهم شهریورماه ساعت ۱۸ در کتاب‌فروشی «هنوز».