با بوطیقای نو در آثار هدایت
با رویکرد فرویدی شور زندگی و شور مرگ در آثار هدایت.