دعوتید به کتابی که تا نزدیکی‌های داستان پیش می‌رود
درباره‌ی کتاب «نزدیک داستان» نوشته‌ی علی خدایی.