نویسندگان مجازی
هم دولت و هم مردم به نویسندگان کمک‌های مالی می‌کنند.