من غریبم؛ قصه‌ام چون غصه‌ام بسیار
به بهانه‌ی بیستوهفتمین سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث.