فراخوان دومین جایزه‌‌ی ابوالحسن نجفی
تقدیر از بهترین ترجمه‌‌ی رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده.