این مرد مریض خود داستایفسکی است؟
درباره‌ی کتاب یادداشت‌های زیرزمینی اثر فیودار داستایفسکی.