ویژه‌نامه‌ی مضحک‌ترین سانسور!
«ما از سانسور لذت می‌بریم، مضحک‌ترین سانسور برای دو عکاسِ زن، سانسور مضحک نیست، و بیشتر سوزش داره تا خنده، و... در این ویژه‌نامه.»