کتاب گویایِ «کمی بهار»
«قسمت ۳۲ از رمان شهرنوس پارسی‌پور را بشنوید.»