صفحاتِ بیستِ کتاب‌های مختلف
«صفحه‌ی ۲۰ از کتاب «ارلاندو» نوشته‌ی ویرجینیا وولف را با هم می‌خوانیم.»