کرگدن‌ها
«نمایش‌نامه‌‌ای از اوژن یونسکو که ابتدا به صورت داستان کوتاه نوشته و بعد به صورت نمایش‌نامه درآورده است.»