جایزه‌ی ادبیِ بوشهر
«معرفیِ برگزیدگانِ نهاییِ دومین دوره در مراسمِ اختتامیه‌ی این جایزه در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۳.»