اشکالاتِ ویرایشیِ «صحرای تاتار‌ها»
«نگاهی به ویراستاریِ کتابی از دینو بوتزاتی با ترجمه‌ی محسن ابراهیم.»