«ماندگار»؛ شماره‌ی صدو چهار
ویژه‌نامه‌یی برای شعر و داستان.