کتاب گویای «کمی بهار»
«قسمت ۳۱ از رمانِ شهرنوش پارسی‌پور را بشنوید.»