داستانی گویا از فرانس کافکا
««هنرمند گرسنگی» را با هم بشنویم.»