بزرگداشتِ روز جهانیِ کتابِ کودک
«گزارشِ مراسم و «بالماسکه‌ی کتاب» در ۱۵ فروردین‌ ماه.»