روز جهانیِ کتابِ کودک
«برگزاریِ مراسم گرامی‌داشت این روز و دیدارِ نوروزیِ اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۲۱ فروردین‌ ماه.»