«عقاید یک دلقک»
«داستانی از «هاینریش بل» را در گاه شنود قاصدک بشنوید.»Â