داستانی از جروم دیوید سالینجر
«داستانِ «غریبه» را با هم بشنویم.»