داستانی از «خورخه لوئیس بورخس»
«داستانِ «ابن‌حقان بُخاری و مرگ او در هزار توی خود» را بشنوید.»