«ماهی‌هایِ بزرگ و ماهی‌هایِ کوچک»
«داستانی از «ایتالو کالوینو» را با هم بشنویم.»