«ابر بارانش گرفته»
«داستانی از «شمیم بهار» را با صدایِ یونس تراکمه بشنوید.»