متولیان جهانی کردن ادبیات فارسی، انتخاب آثار را بلد نیستند
آبتین گلکار از چالش‌های ترجمه‌ی آثار فارسی به زبان‌های دیگر می‌گوید.