ادبیات به مثابه‌ اعتراف
گفت‌وگو با حسن همایون درباره‌‌ی «آشویتس خصوصی من».