ادبیات، بی‌ادب می‌شود؟
روایت گاردین از افزایش واژه‌های کثیف در کتاب‌های آمریکایی.