جای خالی داستان های واقعی
چرا در ایران کتاب‌های گزارش روایی کمتر نوشته می‌شود؟