یک دقیقه به اضافه‌ی بیمارستان
دعوت به خواندن داستانی از نویسنده‌ی «موخوره» و «یک کیلو ماه».