فراخوان جایزه‌ی ترجمه‌ی آثار ترکی استانبولی
موسسه‌ی یونس اِمره به بهترین ترجمه‌ها جایزه می‌دهد.