آقایان منتقد «زنانه‌سنج‌ نویسی» اختراع کرده‌اند!
روایت خواندنی سپیده‌ نیک‌رو درباره‌ی «درخت سوال نمی‌کند، می‌افتد».