کتاب‌های صوتی عالی هستند اگر...
محمدحسن شهسواری: از این‌که کتاب صوتی باعث کاهش مطالعه شود هیچ نگرانی ندارم.