۲۵ درصد مردم استعداد نویسندگی دارند
روایت محمدحسن شهسواری از «حرکت در مه».