متشکرم به دنیا آمدید
گزارش جشن تولد هفتادوهفت سالگی محمود دولت‌آبادی در کافه «نزدیک کتاب».