شعرهای بوی ناکی، چیزهای مفرط و خُرده‌های تاریکی
«از پوریا سوری، محمد آشور، و گروس عبدالملکیان.»