کتاب گویای «کمی بهار»
«دو قسمت از داستانِ شهرنوش پارسی‌پور با صدای نویسنده را با هم بشنویم.»