آهنگ‌های زیادی بلدم اما نمی‌توانم آواز بخوانم
«بخشی از یک رمانِ برایان کایتلی.»